Regulamin Internet

Regulamin korzystania z dostępu do Internetu
(english version)

na terenie ośrodka Dom Wypoczynkowy Gdańsk Rzemieślnik (noclegi Trójmiasto)
z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej oraz kablowej.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi dostępu do Internetu – Hotspot (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu, świadczonej przez Związek Rzemiosła Polskiego Dom Wypoczynkowy „RZEMIEŚLNIK” ul. Piastowska 206 80-341 Gdańsk Jelitkowo.
 2. Z Usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna a także każda jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, będąca gościem ośrodka, zwana dalej „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do HotSpot.
 3. Regulamin dostępny jest pod adresem http://www.rzemieslnik.eu/ i obowiązuje każdego kto podłączy się do HotSpot. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od HotSpota.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2011r. i może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

§2. Zobowiązania i zastrzeżenia DW Rzemieślnik

 1. W ramach realizacji Usługi, DW Rzemieślnik – wypoczynek nad morzem – dołoży wszelkich starań aby Usługa była realizowana na najwyższym poziomie. DW Rzemieślnik sobie jednak możliwość przerw w działaniu HotSpota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 2. Dostęp do Internetu odbywa się w dwóch trybach: bezpłatnym lub płatnym dodatkowo.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 4. Użytkownikowi (bez dodatkowych opłat – nie uwzględniając gości z pokoi oznaczonych na kluczu, jako „CZ”) przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości do 56 kbit/s (download) oraz 30kbit/s (upload) z możliwością podłączenia do dwóch urządzeń jednocześnie np. notebooka oraz telefonu komórkowego. Urządzenia będą dzielić pasmo dostępu do Internetu między sobą.
 5. Użytkownikowi (po wykupieniu dostępu Premium) przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości do 10Mb/s (download) oraz 600 kbit/s (upload) z możliwością podłączenia tylko 1 urządzenia naraz dla danego loginu.
 6. AAby nawiązać połączenie należy dysponować komputerem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4GHz). W komputerze należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć o nazwie „RzemieslnikHotSpot”. Po otwarciu przeglądarki internetowej żądanie otwarcia strony przekieruje Użytkownika na stronę logowania do HotSpota.
 7. Aby się wylogować należy wejść w przeglądarce internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox etc.) na adres http://hotspot.rzemieslnik.eu i kliknąć logout
 8. Usługi typy Peer to Peer są całkowicie zablokowane na terenie ośrodka, jakiekolwiek próby korzystania z sieci P2P będą skutkować blokadą konta użytkownika.
  • Każdy użytkownik przechodzi 6cio stopniowy próg sprawdzający czy próbuje ściągać pliki P2P.
  • Po przekroczeniu 6tej próby dostęp do Internetu z danego adresu IP jest blokowany na adres 1 godziny.
  • Ośrodek zastrzega możliwość analizowania pakietów P2P pod kątem zawartości oraz przypisania do programu/protokołu w celu lepszego dopasowania filtrów.
 9. Jakiekolwiek próby skanowania portów, podłączania się do urządzeń infrastruktury sieciowej, ataków używania programów niepożądanych w sieci będą egzekwowały konsekwencjami w postaci blokady konta oraz ewentualnego dalszego postępowania.

§3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Zalogowanie się do usługi HotSpot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik powinien posiadać program antywirusowy zapewniający bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników w sieci.
 4. W przypadku wykrycia masowego rozsyłania emaili komputer zostanie potraktowany jak serwer spamu i dostęp do Internetu zostanie zablokowany.
 5. Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety (http://www.netykieta.prv.pl)

§4. Zasady oraz cennik korzystania z Internetu Premium

 1. Do dyspozycji gości DW Rzemieślnik istnieje możliwość wykupienia dostępu do Internetu w wersji „Premium” który od standardowego dostępu dla gości różni się prędkością komunikacji z Internetem ( download do 10Mbit/s , upload do 600kbit/s ). Aby skorzystać z Internetu Premium należy w recepcji wykupić odpowiedni Voucher, który ma losowo wygenerowane hasła oraz loginy. Po zalogowaniu się takim loginem do HotSpot’a gość uzyskuje odpowiednie przepustowości łącza na czas wykupionej usługi.
 2. Opcje Voucherów oraz cennik Vouchery dostępne do wykupienia w recepcji
  1 godzina 2,46 zł
  1 dzień 6,15 zł
  2 dni 11,07 zł
  3 dni 15,99 zł
  7 dni 36,90 zł
  10 dni 55,35 zł
  14 dni 61,50 zł
  28 dni 110,70 zł

  Wszystkie ceny są cenami brutto.

 3. Czas działania Vouchera określa czas, w którym od pierwszego zalogowania będzie można korzystać z usługi Premium. np., jeżeli gość wykupił o godzinie 10.00 dnia 27 czerwca 2011 voucher z dostępem do Internetu Premium na 1 dzień (24h), a pierwszy raz zalogował się tym hasłem do HotSpota o godzinie 11.37 27 czerwca 2011 oznacza, że to konto Premium będzie aktywne do 11.37 28 czerwca 2011. Po tym czasie system automatycznie wyloguje użytkownika a voucher trafi do puli zużytych.Aby przedłużyć czas działania Internetu Premium należy w recepcji wykupić kolejny voucher na żądany czas działania jednakże NIE NALEŻY LOGOWAĆ SIĘ DANYMI Z NOWEGO VOUCHERA DOPÓKI NIE WYGAŚNIE POPRZEDNI, w przypadku aktywacji przedwczesnej vouchera ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§5. Zastrzeżenia – wyłączenie odpowiedzialności

 1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, DW Rzemieślnik zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do HotSpota.
 2. DW Rzemieślnik nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.
 3. DW Rzemieślnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 4. W przypadku problemów z dostępem do usług trwających do 48 godzin od zgłoszenia DW Rzemieślnik zastrzega sobie brak możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Vouchery Premium, w związku z treścią umowy podpisaną z dostawcą Internetu do ośrodka. W przypadku awarii trwających powyżej 48 godzin decyzje o zwrocie pieniędzy lub rekompensacie może podjąć Dyrektor ośrodka.
 5. DW Rzemieślnik nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:
  • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika;
  • ujawnienie danych użytkownika;
  • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

§6. Pomoc techniczna

 1. Użytkownik HotSpota może zgłaszać problemy techniczne wyłącznie w recepcji DW Rzemieślnik która może kontaktować się z Administratorem sieci.
 2. W trakcie przebywania Administratora sieci na terenie ośrodka DW Rzemieślnik istnieje możliwość rozwiązywania problemów technicznych na komputerach użytkowników, jednakże DW Rzemieślnik pobierze opłatę za usługę informatyczną w kwocie 100zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy administratora przy urządzenia gości.
 3. W trakcie nie przebywania Administratora na terenie ośrodka DW Rzemieślnik istnieje możliwość rozwiązywania problemów technicznych na komputerach użytkowników zdalnie poprzez sieć Internet, w tym przypadku DW Rzemieślnik pobierze opłatę za usługę informatyczną w kwocie 120zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy Administratora przy komputerach użytkowników.

§7. Postanowienia końcowe

 1. DW Rzemieślnik zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad. Obowiązujące zasady umieszczone są na stronie http://www.rzemieslnik.eu/
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami stosują się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Intencją Dyrekcji DW „Rzemieślnik” jest zawsze i przede wszystkim polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z powyższym regulaminem oraz z pobytami Gości i świadczonymi usługami.

W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w jakiejkolwiek sprawie, Sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie wyłącznie Sąd właściwy dla Miasta Gdańska

WSZYSTKIM GOŚCIOM ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU
W DW „RZEMIEŚLNIK”