Regulamin rezerwacji

REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI
w Domu Wypoczynkowym „RZEMIEŚLNIK”
w Gdańsku Jelitkowie

Niniejszy dokument reguluje zasady rezerwacji i płatności za poszczególne usługi, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację i ważności rezerwacji.

§ 1

Dokonanie rezerwacji przez Zamawiającego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

§ 2

Rezerwacji wstępnej można dokonać poprzez:

  1. wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: listem, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail)
  2. osobiście
  3. telefonicznie.

§ 3

Rezerwację uważa się za potwierdzoną i skutecznie dokonaną po wpłaceniu zadatku w wysokości co najmniej 30% wstępnie obliczonej wartości rezerwowanego pobytu, na konto Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”, w ciągu 14 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji. Dopuszcza się możliwość wpłaty większego zadatku lub pełnej kwoty należnej. Za datę dokonania zadatku (i rezerwacji) uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” (nr konta 11 1140 1010 0000 4859 7700 4001) lub bezpośrednio w kasie Recepcji DW.
W przypadku klienta zagranicznego, można zadatek lub pełną kwotę należności wpłacić w swojej walucie na konto DW „Rzemieślnik” w Polsce podając SWIFT: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. BREXPLPWMBK PL11 1140 1010 0000 4859 7700 4001. Bank Polski przelicza obcą walutę na polskie złotówki wg aktualnego kursu złotówki, wpłacając na konto DW, należność w złotówkach. Warunkiem uregulowania pełnej należności jest wpłata na konto kwoty należnej w złotówkach.

§ 4

Nie wpłacenie zadatku w powyższym terminie powoduje automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji.

§ 5

W przypadku rezygnacji do 30 dni przed przyjazdem zadatek za rezerwację może być zwrócony do wysokości 80% kwoty wpłaconej. Poniżej 15 dni zadatek może być zwrócony w wysokości 50% kwoty wpłaconej. Zgłoszenie rezygnacji 7 dni przed przyjazdem skutkuje zwrotem kwoty w wysokości 30% wniesionego zadatku. W przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
Zadatek zwracamy po pisemnym zgłoszeniu rezygnacji, przelewem na wskazane konto

Uwaga !
Zadatek nie jest wypłacany w formie gotówki !

§ 6

Opłatę w całości za pobyt, wyżywienie i inne należności Klient winien uregulować z góry, nie później niż w dniu przyjazdu, w Recepcji DW „Rzemieślnik” lub przesyłając należność na konto DW, w wysokości zgodnej ze specyfikacją kosztów wystawioną przez DW przy potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją. Honorujemy również płatności kartami.

§ 7

Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

§ 8

Rabaty z poszczególnych tytułów nie podlegają zsumowaniu.

§ 9

Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” dysponuje płatnym, ubezpieczonym i monitorowanym parkingiem. Ilość miejsc ograniczona.

§ 10

Przy dokonywaniu czynności meldunkowych w Recepcji DW „ Rzemieślnik” w dniu przyjazdu, należy dokonać opłaty miejscowej /klimatycznej/.

§ 11

Ceny poszczególnych usług świadczonych w DW „Rzemieslnik” regulują poszczególne cenniki zamieszczone na stronie www.rzemieslnik.eu.

§ 12

W sprawach nieunormowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Uwaga !
Naszym priorytetem zawsze jest i będzie polubowne rozwiązywanie problemów związanych z realizowanymi przez Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” świadczeniami. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy pomiędzy DW „Rzemieślnik”, a Klientem – sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest wyłącznie Sąd właściwy dla Miasta Gdańska.