Regulamin wewnętrzny

REGULAMIN WEWNĘTRZNY
Domu Wypoczynkowego „RZEMIEŚLNIK”
w Gdańsku Jelitkowie

Dom Wypoczynkowy „RZEMIEŚLNIK” jest własnością Związku Rzemiosła Polskiego

 1. Opiekunem, doradcą oraz informatorem Szanownych Gości jest Recepcja Domu Wypoczynkowego (w skrócie DW) „Rzemieślnik”.
 2. W dniu przyjazdu Gość przybywający do DW zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zameldowaniem się na określony pobyt, okazując dokument tożsamości (art. 9, art. 10, art. 13 oraz art. 18 Ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych).
 3. Osoba przybywająca do DW, zobowiązana jest do uregulowania wszystkich należności za pobyt, za opłatę miejscową /klimatyczną/, za parking oraz za inne opłaty wynikające z cennika DW, w dniu przyjazdu, w Recepcji DW.
 4. Doba pobytowa zaczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu – dla Klientów indywidualnych, oraz od godziny 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu – dla grup zorganizowanych.
  • Jeśli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
  • Istnieje możliwość przedłużenia doby za dodatkową opłatą : 25 zł / za każdą godzinę do godziny 18,00. Po godzinie 18,00 naliczona zostanie równowartość kolejnej doby.
  • W porozumieniu z Recepcją można ustalić wcześniejszy przyjazd lub przedłużenie pobytu (życzenie przedłużenia pobytu Gość DW powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9,00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 5. Cisza nocna w DW obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług DW nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. DW może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  • Osoby zakłócające odpoczynek innych Gości, mogą zostać wydalone z DW.
  • W przypadku osób agresywnych – Recepcja ma obowiązek wezwać odpowiednie służby porządkowe.
  • DW może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Wewnętrzny DW, wyrządzając szkodę w mieniu DW lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników DW lub innych osób przebywających w DW, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie DW.
 6. W dniu wyjazdu należy oddać w Recepcji DW klucz od pokoju.
  • Pokoje będą sprawdzone głównie pod kątem ewentualnych zniszczeń.
  • Za zagubiony klucz od pokoju /systemowy/ pobierana będzie opłata w wysokości 50,00 zł.
 7. Osoba przebywająca w DW odpowiada materialnie za wszystkie zniszczenia dokonane w pokoju oraz w innych pomieszczeniach DW.
 8. Zabrania się wynoszenia i przemieszczania wyposażenia DW poza jego teren. Ręczniki i leżaki stanowią wyposażenie pokoju. W przypadku zaginięcia ręcznika lub leżaka, DW zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa następującymi kosztami: 50,00 zł – za ręcznik duży, 30,00 zł – ręcznik mały, 60,00 zł – leżak.
 9. Na terenie DW zabrania się przebywania osobom nie zameldowanym i nie zgłoszonym w Recepcji.
  • Osoby przebywające gościnnie u Gości DW muszą opuścić DW przed godziną 22:00. Po godzinie 22,00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.
 10. Gość zameldowany w DW nie może przekazać pokoju osobom innym – nie zameldowanym w DW.
 11. DW nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów użytkowych, kosztowności lub pieniędzy pozostawionych w pokojach.
  Uwaga !
  Przy Recepcji znajdują się do wynajęcia skrytki do przechowywania.
 12. Przy każdorazowym opuszczaniu pokoi mieszkalnych należy zamykać okna i drzwi balkonowe oraz drzwi na korytarz.
 13. W pokojach mieszkalnych i w innych pomieszczeniach użytkowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Nieprzestrzeganie zakazu skutkować będzie karą pieniężną.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w pokojach innych odbiorników prądu, poza wyposażeniem pokoju.
 15. W Recepcji DW istnieje możliwość odpłatnego (wg obowiązujących cenników) wynajęcia poszczególnych sprzętów AGD za odpowiednią kaucją tj.:
  • żelazko + deska do prasowania – 30,00 zł
  • czajnik – 20,00 zł
  • suszarka – 20,00 zł
  • lodówka – 50,00 zł
  • kijki do Nordic Walking – 50,00 zł

  Kaucja powyższa zostanie zwrócona w momencie oddania sprzętu do Recepcji.

 16. Rodzice lub opiekunowie dzieci zobowiązani są do pełnej opieki nad nimi w czasie pobytu na terenie DW.
  Uwaga !
  Dom Wypoczynkowy Rzemieślnik nie odpowiada za zaistniałe na jego ternie wypadki nie będące następstwem przyczyn wynikających z wadliwej konstrukcji urządzeń i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie DW.
 17. DW dopuszcza odpłatne przyjmowanie małych zwierząt za dodatkową opłatą w kwocie – w okresie VII i VIII – 15,00 zł / zwierzę / doba, w okresie IX – VI – 10,00 zł / zwierzę / doba z następującymi zastrzeżeniami ! :
  • Zwierzęta mogą być przyjmowane tylko i wyłącznie w pokojach o standardzie niższym. W przypadku przywiezienia zwierzęcia do pokoju standard lub standard średni – DW zastrzega sobie prawo do przeniesienia Gościa do pokoju o standardzie niższym. W przypadku braku dostępności takiego pokoju – pokoju o standardzie niższym – Gość opuści DW bez zwrotu ewentualnie wpłaconego zadatku.
  • W przypadku braku zgłoszenia w Recepcji DW przywiezienia zwierzęcia do DW – Gość zostanie obciążony opłatą należną za zwierzę w podwójnej wysokości.
  • Wszystkie szkody w mieniu Hotelu bądź mieniu innych Gości oraz zabrudzeni a wymagające dodatkowej pracy personelu spowodowane przez zwierzęta będą indywidualnie wyceniane przez Dyrekcję DW, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele np. za zabrudzoną lub uszkodzoną pościel.
  • Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w DW i niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości bądź personelu DW zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z DW.
  • W miejscach ogólnodostępnych właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy oraz w kagańcu.
  • Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych oraz rekreacyjnych (ogród, boisko, place zabaw dla dzieci).
  • Właściciel jest obowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę. Specjalne torebki dostępne są w Recepcji DW za dodatkową opłatą.
 18. Samochody Gości DW, ustawiane są na parkingu wewnętrznym, na miejscach wskazanych przez Recepcję DW. Parking wewnętrzny jest płatny, niestrzeżony, ubezpieczony i monitorowany (ilość miejsc ograniczona).
 19. Wszystkie uwagi i wnioski oraz zauważone usterki w pokojach i w wyposażeniu DW należy zgłaszać w Recepcji.
 20. W przypadku braku natychmiastowej reakcji ze strony pracowników Recepcji do dyspozycji gości pozostaje Kierownik Recepcji lub Dyrekcja Domu Wypoczynkowego.
 21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju DW, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. Na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji DW przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 22. Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” Gdańsk Jelitkowo posiada odpowiednie ubezpieczenia.
 23. Obiekt jest monitorowany.
 24. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrekcja DW.

Intencją Dyrekcji Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” jest zawsze i przede wszystkim polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z powyższym regulaminem oraz z pobytami Gości i świadczonymi usługami.
W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w jakiejkolwiek sprawie, Sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie wyłącznie Sąd właściwy dla Miasta Gdańska

WSZYSTKIM GOŚCIOM ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU
W DOMU WYPOCZYNKOWYM „RZEMIEŚLNIK”